Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze levering zijn de algemene voorwaarden(1-1-2016) van de Stadsbrouwerij Middelburg van toepassing waarin onderstaande artikelen opgenomen,.
De algemene voorwaarden zijn integraal te raadplegen op www.stadsbrouwerijmiddelburg.nl

Artikel 9 – Gebreken en reclame
9.1. Goederen worden geleverd zonder recht van retour, behoudens hetgeen in dit artikel is opgenomen. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door Stadsbrouwerij Middelburg geleverde Producten, dan zal zij de betrokken producten geheel danwel gedeeltelijk vervangen danwel een redelijke prijsreductie toepassen danwel de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Stadsbrouwerij Middelburg. Deze garantie geldt tot de uiterste gebruiksdatum danwel houdbaarheidsdatum.
9.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken door de afnemer van de producten, het door (personeel van) de afnemer ondeugdelijk of in strijd met door of namens Stadsbrouwerij Middelburg gegeven instructies vervoeren, bewaren of gebruiken van Producten danwel door ander dan het normale voorziene gebruik.
9.3. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Producten dient bij aflevering op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de afnemer opleveren.
9.4. De afnemer dient binnen vijf (5) werkdagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk bij Stadsbrouwerij Middelburg te reclameren, of in ieder geval uiterlijk binnen dertig (30) dagen na (af)levering schriftelijk te worden gemeld aan Stadsbrouwerij Middelburg. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Stadsbrouwerij Middelburg.
9.5. Indien de afnemer reclameert is hij verplicht Stadsbrouwerij Middelburg in de gelegenheid te stellen de Producten te (laten) Inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Afnemer is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Stadsbrouwerij Middelburg te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
9.6. Retourzending aan Stadsbrouwerij Middelburg van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Stadsbrouwerij Middelburg. Zonder voorafgaande toestemming hoeft Stadsbrouwerij Middelburg een retourzending niet te aanvaarden. De Producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de afnemer.
9.7. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
9.8. De afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Stadsbrouwerij Middelburg binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk aan Stadsbrouwerij Middelburg mede te delen, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
9.9. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.
9.10. Na constatering van een tekortkoming in een Product is de afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
10.1 Stadsbrouwerij Middelburg behoudt zich de eigendom van alle geleverde en te leveren producten voor, totdat al haar vorderingen ter zake van alle geleverde en te leveren producten geheel door de afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.
10.2 Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Stadsbrouwerij
Middelburg gerechtigd de haar toebehorende Producten op kosten van de afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.aAfnemer geeft nu reeds onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stadsbrouwerij Middelburg of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stadsbrouwerij Middelburg zich bevinden en die zaken terug te nemen.
10.3 De nog niet betaalde producten en alle producten waar het eigendomsvoorbehoud van Stadsbrouwerij Middelburg op rust zijn niet vatbaar om te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Stadsbrouwerij Middelburg te bewaren.
10.4 Afnemer is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom deugdelijk, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering op eerste aanzegging ter inzage te geven aan Stadsbrouwerij Middelburg. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra Stadsbrouwerij Middelburg te kennen heeft dit te wensen, door Afnemer aan Stadsbrouwerij Middelburg worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Stadsbrouwerij Middelburg jegens Afnemer.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Stadsbrouwerij Middelburg zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 Door Stadsbrouwerij Middelburg geleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikel vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.7 Indien door Stadsbrouwerij Middelburg producten worden teruggenomen onder de werking van dit artikel, dan zal de waarde van deze producten in mindering worden gebracht op de openstaande factuurbedragen die door afnemer moeten worden voldaan. Stadsbrouwerij Middelburg heeft het recht de waarde van de Producten te bepalen op het moment van terugname en neemt daarbij de waarde in het economische verkeer van dat moment als uitgangspunt.
Artikel 11 – Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Stadsbrouwerij Middelburg te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum via de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur vermeld. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
11.2 Stadsbrouwerij Middelburg heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
11.3 Indien Stadsbrouwerij Middelburg goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, is Stadsbrouwerij Middelburg voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek en ten genoegen van Stadsbrouwerij Middelburg zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
11.4 Nadat de door Stadsbrouwerij Middelburg gestelde termijn tot zekerheidstelling is verstreken, of door weigering tot zekerheidstelling, is de Afnemer van rechtswege in verzuim en kan Stadsbrouwerij Middelburg de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een aan de Afnemer gerichte schriftelijke verklaring ontbinden en het reeds geleverde terugnemen, onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, rente en schade, winstderving daaronder begrepen.
11.5 Stadsbrouwerij Middelburg is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
11.6 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Afnemer zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, onverminderd het recht op wettelijke (handels)rente. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
11.7 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen15% van het te innen bedrag of in ieder geval minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012
11.8 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Stadsbrouwerij Middelburg is steeds bevoegd om alles wat zij aan de afnemer schuldig is te verrekenen met wat de afnemer en/of aan de afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Stadsbrouwerij Middelburg schuldig is/zijn.
11.9 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de afnemer wordt gelegd en/of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de afnemer gehouden Stadsbrouwerij Middelburg hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
.